Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!
Producenci

Regulamin Programu Lojalnościowego


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO MYBABYNOVO.PL

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma MYBABYNOVO Marta Piegza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, mieszcząca się pod adresem 33-192 Bruśnik 57 B, NIP: 9451979172, REGON: 384449329, adres poczty elektronicznej: shop@mybabynovo.pl, numer telefonu: 733519118.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://mybabynovo.pl.

 II. DEFINICJE

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – firma MYBABYNOVO Marta Piegza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, mieszcząca się pod adresem 33-192 Bruśnik 57 B, NIP: 9451979172, REGON: 384449329, adres poczty elektronicznej: shop@mybabynovo.pl, numer telefonu: 733519118.

2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://mybabynovo.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na stronie z formularzem rejestracji konta Klienta).

3.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mybabynovo.pl lub też pisemnie na adres: Mybabynovo Marta Piegza, 33-192 Bruśnik 57 B.

IV. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są w terminie 14 dni od dnia, w którym Produkt został dostarczony Klientowi.

4.3. Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

10 złotych wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

4.5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.

4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mybabynovo.pl lub też pisemnie na adres: Mybabynovo Marta Piegza, 33-192 Bruśnik 57 B.

V. ZAKUP PRODUKTU ZA OBNIŻONĄ CENĘ Z WYKORZYSTANIEM PUNKTÓW

5.1. W terminie dwunastu miesięcy od przyznania mu Punktów, Klient jest uprawniony do zakupienia Produktu w Sklepie Internetowym w cenie obniżonej zgodnie z poniższym przelicznikiem:

5.1.1. 50 Punktów – rabat 3% od ceny Produktu.

5.1.2. 100 Punktów – rabat 5% od ceny Produktu.

5.1.3. 200 Punktów – rabat 8% od ceny Produktu.

5.1.4. 500 Punktów – rabat 10% od ceny Produktu.

5.2. Po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym w obniżonej cenie zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu, Punkty pozostają przypisane do danego Klienta na jego koncie. Klient może dokonywać kolejnych zakupów z wykorzystaniem tych samych Punktów w terminie określonym w pkt. 5.1 Regulaminu.

5.3. Rabat określony w pkt 5.1 nie dotyczy Produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako przecenione.

5.4. Rabat określony w pkt 5.1 nie sumuje się z rabatem przysługującym Klientowi z innego tytułu niż niniejszy Program Lojalnościowy.

5.5. Organizator może przyznać Klientowi, na poniżej określonych zasadach, dodatkowe punkty przypisane do jego konta lub dodatkowy rabat określony procentowo, decydując jednocześnie, że sumuje się on z rabatem określonym w pkt 5.1.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Klientowi dodatkowych punktów, lub dodatkowego rabatu określonego procentowo i tak:

5.6.a) Klient otrzymuje rabat 2% od ceny Produktu za pierwsze zakupy w sklepie.

5.6.b) Klient otrzymuje dodatkowe 5 punktów przypisane do konta Klienta za wyrażenie opinii o zakupionym przez Klienta produkcie w sklepie. Przed publikacją opinia musi zostać potwierdzona przez Organizatora niniejszego Programu.

5.6.c) Klient otrzymuje dodatkowe 10 punktów przypisane do konta Klienta za zapisanie się do Newslettera.

 VI. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: shop@mybabynovo.pl albo pisemnie na adres Administratora: 33-192 Bruśnik 57 B.

VII. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamini.pl lub też pisemnie na adres: shop@mybabynovo.pl albo pisemnie na adres Administratora: 33-192 Bruśnik 57 B. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mybabynovo.pl albo pisemnie na adres Administratora: 33-192 Bruśnik 57 B.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz Nagrody.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl